ИГУ - «Известия Иркутского государственного университета»

«Известия Иркутского государственного университета»

Журнал ИГУ

Список выпусков > Серия «Политология. Религиоведение» №2.2, 2013

Историография и память в эпоху перемен: борьба за польское прошлое как продолжение политики академическими и неакадемическими методами

Автор(ы)
И. О. Пешков

Аннотация

Статья посвящена анализу роли памяти как формы академической и неакадемической репрезентации прошлого на основе опыта политической жизни Польши после 2000 г. Подробно рассматривается специфическая модель восприятия прошлого, согласно которой память контролируется посткоммунистическими элитами Польши на основе иерархии эмоциональных, цивилизованных и причинно-следственных связей как форм проявления национальной судьбы в разные исторические времена.

Ключевые слова
память, репрезентация, политика, Польша

УДК
10(С19)

Литература

1. Адамс Л. Применима ли постколониальная теория к Центральной Евразии? // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – 2009. – № 4. – С. 25–36.

2. Ушакин С. В поисках места между Сталиным и Гитлером: О постколониальных историях социализма // Ab Imperio. – 2011. – № 1.

3. Bakuła B. Studia postkolonialne w Europe Środkowej oraz Wschodniej 1989–2009. Kwerenda wybranych problemów w ramach projektu badawczego // Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze / red. R. Nycz. – Kraków : Universitas, 2011. – P. 137–166.

4. Cooper F. Postcolonial Studies and the Study of History // The New Imperial Histories Reader. – N. Y., 2010.

5. Domańska E. Badania postkolonialne // Gandhi L. Teoria postkolonialna. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. – P. 157–165.

6. Domańska E. Historia Egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej / E. Domańska. – Warszawa : PWN, 2012.

7. Domańska E. Obrazy PRL w perspektywie postkolonialnej. Studium przypadku // Obrazy PRL. Konceptualizacja realnego socjalizmu w Polsce / red. K. Brzechczyn. – Poznań : IPN, 2008b. – P. 167–186.

8. Foucault M. “Society Must be Defended”: Lectures at the Collège de France, 1975–1976 by Michel Foucault / M. Foucault. – N. Y. : Picador, 2003.

9. Humphrey C. The Fate of Earlier Social Ranking in the Communist Regimes of Russia and China // Institutions and Inequality : Essays in Honor of Andre Beteille / ed. R. Guha and J. Parry. – Delhi : Oxford University Press, 1999.

10. Kaplonski Ch. Collective Memory and Chingunjav’s Rebellion // Хотогойдын Чингунжав Туухийн Судалгаанд / ed. С. Чулуун , Э. Жигмэдддорж. – Уланбаатар :ШУА-ийнТуухийнхурээлэн, 2010.

11. Kołodziejczyk D. Postkolonialny transfer na Europe Środkową Wschodnią, // Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy. Konteksty i perspektywy badawcze / red. R. Nycz. – Kraków : Universitas, 2011. – P. 117–136.

12. Korzeniowski B. Transformacja pamięci – o nieliniowym charakterze przemian w pamięci Polaków // Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne. – 2012. – Vol. 4.

13. Laclau E. The Politics of Rhetoric. – Colchester, 1998.

14. Lis D. (ed.) Wokół „złotych żniw”. Debata o książce Jana Tomasza Grossa i Ireny Grudzińskiej –Gross. – Kraków : Znak, 2011.

15. Machcewicz P. Spory o historie 2000–2012. – Kraków : Znak, 2012.

16. Maynes M. J. Telling Stories. The use of Personal Narratives in the Social Science and History / M. J. Maynes, J. L.Pierce, B. Laslett. – Ithaca and London : Cornell University Press, 2008.

17. Mouffe Ch. The Return of the Political. – London, 1993.

18. Nora P. Czas pamięci // Res Publica Nowa – 2001. – N 7 (152). – P. 37–43.

19. Poblocki K. Prawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce // Sfera publiczna w mieście (Marek Nowak, Przemysław Pluciński). – Poznań : Wydawnictwo UAM, 2011.

20. Szacka B. Czas przeszły, pamięć, mit / B. Szacka. – Warszawa, 2009.

21. Tompson E. Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism / E. Tompson. – Westport and London : Greenwood, 2000.

22. Traba R. Przeszłość w teraźniejszości: Polskie spory o historie na początku XXI wieku / R. Traba. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009.

23. White H. Practical Past // Taiwan journal of East Asian Studies. – 2010. – Vol. 7, N 1. – P. 1–20.

24. Zybertowicz A. Strategie unieważnienia prawdy: na przykładzie dyskusji wokół książki Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka o Lechu Wałęsie, Oblicza przeszłości. – Bydgoszcz : Epigram, 2011.