Irkutsk State University

国际合作管理局

 地址

664003, 伊尔库茨克市,卡尔马克思大街,1号楼,304号, 305号

 

联系电话

007 (3952) 20-02-85,

007 (3952) 24-22-49

 

工作时间:

星期一到星期四 从8:30到 17:15,星期五从8:30到16:00。

 

Yulia Elokhina
e-mail: head_id@admin.isu.ru

Lyudmila Ganusenko
e-mail: lyudmila-ganusenko@yandex.ru

Irina Khomyakova
e-mail: int-office@isu.ru

Tatiana Kuznetsova
e-mail: int-office@isu.ru

Christina Savina

e-mail: savina_ke@isu.ru